Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb - elektronickou evidenci tržeb (EET) zavedl zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), jehož účinnost nastává postupně, počínaje 1.9.2016.

Obec má možnost regulovat produkci hudby provozované ve venkovním prostoru vydáním obecně závazné vyhlášky. Je možné, aby obec v obecně závazné vyhlášce např. upravila místa, kde nemůže být venkovní hudební produkce pořádána a/nebo určila i jiné závazné podmínky pro její konání

(např. časové rozmezí, kdy je možné takovou produkci konat, povinnost předchozího oznámení produkce, zajištění pořadatelské služby atd.). Obecně závaznou vyhláškou však není možné upravit obecně zákaz rušení nočního klidu (bez upřesnění přiměřených omezení), neboť tento zákaz je již upraven zákonem o přestupcích. Dobou nočního klidu se podle § 47 odst. 3 zákon o přestupcích rozumí doba od 22. do 6. hodiny, přičemž ale obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Od 1.10.2016 nabývá účinnosti novela přestupkové zákona (č. 204/2015 Sb.), která z ustanovení §47 odst. 3 vyloučila možnost udělit výjimku z rušení nočního klidu rozhodnutím obce. Tzn. že od tohoto data všechny akce které naruší noční klid, budou muset obce už dlouho dopředu zahrnout do svých obecně závazných vyhlášek. Už nebude možnost o těchto výjimkách rozhodovat pouhým rozhodnutím obce.

Od 1.10.2016 nabývá účinnosti novela přestupkové zákona (č. 204/2015 Sb.), která z ustanovení §47 odst. 3 vyloučila možnost udělit výjimku z rušení nočního klidu rozhodnutím obce. Tzn. že od tohoto data všechny akce které naruší noční klid, budou muset obce už dlouho dopředu zahrnout do svých obecně závazných vyhlášek. Už nebude možnost o těchto výjimkách rozhodovat pouhým rozhodnutím obce.

Pravomoc obce stanovovat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se neomezuje jen na veřejná prostranství.

Obec svou regulaci může uplatnit i na činnosti odehrávající se na jiných místech než veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky projevují na veřejných prostranstvích, nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit.