Odměna za právní služby

Odměna za právní služby poskytované klientům je stanovena dle zákona o advokacii a advokátního tarifu.

Podle povahy poskytované právní služby je s klienty sjednávána odměna následujícími způsoby:

Úkonová odměna za právní služby

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za jeden úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem)

Časová odměna za právní služby

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví

Paušální odměna za právní služby

A. odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta - např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při domluveném majetkovém vypořádání manželů).

B. měsíční paušální odměna - za fixní částku, jejíž výše bude určena na základě individuální dohody, je klientovi poskytován kompletní právní servis dle jeho potřeb

U nejběžněji používané zmíněné hodinové odměny jsou aplikovány hodinové sazby, zpravidla ve výši 2.000,- Kč. V případě zahraničních subjektů v přepočtech na eura.

Užití rozpětí hodinové sazby se odvíjí od celkové věcné i časové náročnosti věci, použití cizího jazyku či práva, toho, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, event. toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta či se předpokládají časově náročné úkony mimo toto sídlo, zda se bude jednat o týmovou právní službu apod.

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je zvolen druh odměny a provedena i její specifikace. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele uvádíme následující povinnou informaci: „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


Vaše potřeby a naše právní řešení

Prozkoumejte výhody outsourcingu právních služeb Advokátní kanceláří Krejčík & Partneři.

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Právní aktuality

Přehled aktuálních informací v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 k 31.3.2020
Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 k 1.4.2020
Jaké důležité zákony byly ve dnech 7. - 8. dubna schváleny Poslaneckou sněmovnou?