Služby

Při poskytování právních služeb v jednotlivých případech spolupracujeme s notáři, soudními znalci a odhadci, realitními kancelářemi, zajišťujeme pro naše klienty překlady.

Obchodní právo a právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek.

 • kompletní právní služby při založení společností s ručením omezeným, akciových společností, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, včetně zápisu do obchodního rejstříku
 • vyřízení veškerých změn již existujících společností - změny sídla, změny statutárních orgánů, převody obchodních podílů, zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
 • organizace valných hromad a členských schůzí
 • kompletní právní služby pro SVJ, konání shromážední SVJ, příprava podkladů pro zápis do rejstříku společenství, příprava návhu zápisu změn do rejstříku
 • kompletní právní poradenství v obchodně-právních vztazích
 • kompletní právní služby při zajištění likvidace společnosti nebo družstva
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • založení spolku, stanovy spolku,včetně úprav zakladatelských dokumentů, zápis transformace z občanských sdružení do spolkového rejstříku
 • zřízení nadace a založení nadačních fondů, nadační listiny či statuty nadací včetně úprav zakladatelských dokumentů
 • obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, příkazní, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o přepravě, konkurenční doložky apod.)
 • směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva
 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejících s obchodním právem, a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku
 • vymáhání pohledávek
 • registrace ochranných známek, jak pro Českou republiku, tak pro Evropská společenství, prodloužení ochranných známek, rešerše ochranných známek, zastupování v řízení s Úřadem průmyslového vlastnictví