Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 k 1.4.2020

  • Platnost mimořádných opatření prodloužena do 11. dubna 2020 do 6:00 hod.
  • Povinnost nošení roušek se nově nevztahuje na děti do 2 let věku a řidiče automobilů v případě, že jedou ve vozidle sami.
  • Povinná 14denní karanténa platí nově pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří vstoupí na naše území.
  • Krizový štáb navrhuje prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní.

KURZARBEIT (Program Antivirus)

Program Antivirus bude spuštěn 6. dubna, od tohoto dne bude možné podávat žádosti.

Podávání žádostí o všechny níže uvedené příspěvky bude zcela elektronizované.

V rámci tohoto programu může zaměstnavatel žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny na stránkách MPSV v průběhu tohoto týdne.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce

COVID-19 Aktuální informace k 1.4.2020

Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď

Program se týká firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění

Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody, teprve poté může žádat o refundaci.

Režim A – nucené omezení provozu a karanténa

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnance náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

COVID-19 Aktuální informace k 1.4.2020

Stát bude přispívat zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (superhrubé mzdy) do maximální výše 39.000 Kč.

Režim B – související hospodářské potíže

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Stát bude přispívat zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (superhrubé mzdy) do maximální výše 29.000 Kč.

PŘÍMÁ PODPORA PRO OSVČ

Na jednorázový příspěvek ve výši 25.000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

§ Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce apod.).

§ OSVČ tuto činnost vykonávaná jako činnost hlavní.

§ Pokud vykonávaná činnost je činností vedlejší, nárok na příspěvek vzniká pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

§ OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019–únor 2020).

§ Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180.000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15.000 Kč měsíčně.

§ Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

OBLAST JUSTICE

Vláda schválila tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí. Cílem je pomoci osobám účastnícím se soudních řízení, poškozeným a obětem trestných činů, dlužníkům v exekuci a insolvenci nebo právnickým osobám, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva.

OBLAST JUSTICE

Vláda schválila tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí. Cílem je pomoci osobám účastnícím se soudních řízení, poškozeným a obětem trestných činů, dlužníkům v exekuci a insolvenci nebo právnickým osobám, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva.

Navrhované úpravy v oblasti insolvencí

Cílem právní úpravy je pomoci podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku současné situace ohroženo. Jde například o odložení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, ochranu před věřitelskými insolvenčními návrhy, či institut mimořádného moratoria s cílem poskytnout podnikatelům více času na řešení problematické situace způsobené koronavirem

Tzv. stará oddlužení (zahájená před 31. květnem 2019) soud nezruší v případech, kdy dlužník nebude kvůli současné situaci plnit splátkový kalendář, popř. dlužník bude moci být osvobozen od dluhů, i když ve starých oddluženích splatí v důsledku koronavirové situace méně než 30 % dluhů.

Navrhované úpravy v oblasti exekucí

Opatření v oblasti exekucí se zaměřuje na dlužníky, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci. Tyto exekuce budou moci být za určitých podmínek zastaveny.

Soudní exekutor musí rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních 3 let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnostinebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek dlužníka.

Rozhodnutí o zastavení exekučního řízení bude moci odvrátit věřitel, v případě, že na výzvu soudního exekutora složí zálohu na náklady exekuce.

Navrhována je též možnost prominutou zmeškané lhůty.

Navrhované změny v oblasti obchodních korporací

Návrh zákona zjednodušuje družstvům, obchodním společnostem a dalším právnickým osobám (např. SVJ) rozhodování na dálku, a to např. elektronicky.

Dále se navrhuje možnost automatického prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jimž v době trvání mimořádných opatření uplynulo (se souhlasem dané osoby), popř. připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu.

O 3 měsíce se prodlužuje také lhůta pro svolání valné hromady kapitálové společnosti či členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to ode dne skončení mimořádných opatření.

Navrhované změny v oblasti soudnictví

Rozšíření možnosti prominut zmeškaný úkon, ke kterému došlo např. kvůli pobytu v karanténě. Žádosti o prominutí bude možné podávat do stanovené doby od ukončení nouzového stavu, ale případně i později, pokud např. karanténa přetrvá déle.

Doba, v níž bude možné podat žádost o prominutí lhůty, se bude lišit podle typu řízení tak, jako je tomu podle současné právní úpravy (např. do 15 dnů v občanském soudním řízení, do 3 dnů v trestním řízení).

Tým AKVK