Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Jaké důležité zákony byly ve dnech 7. - 8. dubna schváleny Poslaneckou sněmovnou?

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Předmětem kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

COVID-19 Aktuální informace k 9.4.2020

Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR:

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

COVID-19 Aktuální informace k 9.4.2020

Novela zákon upravuje výši úroku u dluhu ze spotřebitelského úvěru, s jehož plněním je spotřebitel v prodlení delším než 90 dnů. V tomto případě vzniká věřiteli právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší.

Ustanovení § 122 týkající se omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele se použijí obdobně i na odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu, kde dlužník, který je fyzickou osobou, avšak není spotřebitelem, je v prodlení delším než 90 dnů s plněním peněžitého dluhu. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut v takovém případě nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše odložené platby, peněžité zápůjčky, úvěru nebo obdobné finanční služby.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR:

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Zákon upravuje ochrannou dobu, kterou se odloží čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu do 31. října 2020, nebo do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru. Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok.

SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ:

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Zákon upravuje ochrannou dobu, kterou se odloží čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu do 31. října 2020, nebo do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru. Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O DÍTĚ:

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

Zákon upravuje podmínky nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu, podmínky nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu a podmínky nároku na zvýšení příspěvku na péči v období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.

NÁJEM V PROSTORECH SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ:

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Zákon upravuje zákaz jednostranné výpovědi nájemci (resp. podnájemci) prostoru sloužícího k podnikání (slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen) z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného nebo služeb s nájmem spojených, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (období od 12.3.2020 do 30.6.2020) a převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

Ustanovení tohoto zákona se použijí i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Nájemce (resp. podnájemce) je povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu doložit důvody svého prodlení s úhradou nájmu a služeb s nájmem spojených.

Tímto zákonem není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

Neuhradí-li nájemce v ochranné době (tj. do 31.3.2022) všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo nájem vypovědět, přičemž výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména je-li pronájem jediným zdrojem jeho obživy.

K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.

OCHRANA NÁJEMCŮ V BYTECH

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon upravuje zákaz jednostranné výpovědi nájemci bytu, domu nebo jeho části, je-li účelem nájmu uspokojování bytové potřeby nájemce, z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (období od 12.3.2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 30.9.2020) a převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. Tím není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti svého prodlení.

Ustanovení se použijí obdobně i v případě podnájmu bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnájemce.

Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020, doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr vzniklou v důsledku mimořádného opatření při epidemii.

Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020. Povinnost poskytovatele služeb a příjemce služeb provést finanční vyrovnání, která by podle § 7 odst. 3 zákona o službách nebo na základě dohody dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 1. ledna 2021, se považuje za dospělou dnem 1. května 2021.

PROBLEMATIKA VYSOKÝCH ŠKOL:

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Doba studia od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium, do maximální doby studia pro plnění studijních povinností, do maximální doby studia pro účely přiznání stipendií vysokou školou.

Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu, předložit doklad prokazující řádné ukončení předchozího studia, lze jej přijmout podmíněně. Tento doklad student doloží nejpozději do 30 dnů po začátku akademického roku 2020/2021.

Pro vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia a obhajoby disertační práce může vysoká škola využít distanční způsoby. Termín konání státní závěrečné zkoušky zveřejní vysoká škola nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách.

Vysoká škola může v době, kdy není možná osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole, při výuce využívat nástroje distančního vzdělávání. Akademický rok může být z důvodu omezení vycházejících z nouzového stavu nebo omezení osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole z rozhodnutí rektora prodloužen či zkrácen.

Tým AKVK