Služby

Při poskytování právních služeb v jednotlivých případech spolupracujeme s notáři, soudními znalci a odhadci, realitními kancelářemi, zajišťujeme pro naše klienty překlady.

Zpracování, připomínkování a kontrola občansko-právních smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o nájmu nebytových prostor, smlouva o dílo, smlouva o zřízení věcného břemene atd.)

  • zpracování žalob a zastupování v soudních sporech
  • poskytování kompletních právních služeb v oblasti vlastnictví, podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů, sousedských vztahů, náhrady škody a bezdůvodného obohacení, způsobilosti k právním úkonům a osobnostních práv (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
  • zastupování v dědickém řízení
  • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů včetně problematiky ukončení nájemních vztahů
  • kompletní právní služby v rozvodovém řízení, včetně úpravy vztahů k nezletilým dětem a vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů
  • úprava vyživovací povinnosti, včetně vymáhání dlužného výživného
  • příprava předmanželských smluv a změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství
  • ověření podpisu na listinách, na kterých to vyžaduje zákon (např. kupní smlouva na nemovitost, listiny pro obchodní či spolkový rejstřík atp.)