Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), který nabyl účinnosti dne 1.1.2014, zrušil mj. zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jež upravoval otázky týkající se bytového spoluvlastnictví.

Nově je bytové spoluvlastnictví upraveno v §§ 1158 – 1222 NOZ. § 1222 NOZ stanoví, že nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků (dále též jen „SVJ“) něco jiného, použijí se na SVJ přiměřeně ustanovení o spolku, která jsou rovněž obsažena v NOZ (jedná se zejména o ustanovení týkající se postupu při svolávání shromáždění k zasedání, o průběhu zasedání, o zápisu ze zasedání, o neplatnosti rozhodnutí atd.).

Nabytím účinnosti NOZ se tímto právním předpisem musí řídit všechna SVJ, tj. jak SVJ vzniklá do 1.1.2014 (SVJ vzniklá dle zákona o vlastnictví bytů), tak SVJ vzniklá po tomto datu (SVJ vzniklá dle NOZ), jak stanoví přechodná ustanovení k NOZ v § 3028 odst. 1 a § 3041 NOZ.

Současně NOZ stanoví pro SVJ v § 3041 odst. 2

  • povinnost přizpůsobit do tří let od nabytí účinnosti NOZ, tedy do 1.1.2017, stanovy právní úpravě obsažené v NOZ a ve stejné lhůtě
  • povinnost doručit takto upravené stanovy orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je SVJ zapsáno, tj. do sbírky listin příslušného soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Pokud by SVJ ve stanovených lhůtách své stanovy NOZ nepřizpůsobilo, resp. takto upravené stanovy nedoručilo so sbírky listin, bylo by soudem k tomu vyzváno se stanovením dodatečné přiměřené lhůty ke splnění této povinnosti. Pokud by SVJ tyto své povinnosti nesplnilo ani v takto určené dodatečné přiměřené lhůtě, mohl by soud na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, v souladu s § 3041 odst. 2 in fine NOZ SVJ zrušit a nařídit jeho likvidaci. To by s sebou neslo velmi nepříjemné důsledky pro členy SVJ, například nemožnost převést bytovou jednotku či přechod závazků na členy SVJ.

Evidence skutečných majitelů
Nová právní úprava společenství vlastníků jednotek

Dále jsou SVJ povinna přizpůsobit nejpozději do dvou let ode dne nabytí NOZ, tedy do 1.1.2016, svůj název ustanovení NOZ, jestliže dosavadní název požadavkům v něm uvedeným odporuje.