Aktuality

Aktuality v oblastí práva

Práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb - elektronickou evidenci tržeb (EET) zavedl zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), jehož účinnost nastává postupně, počínaje 1.9.2016.

Subjektem EET je poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob.

Předmětem EET jsou evidované tržby poplatníka.

Evidovanou tržbou je platba, která

1. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, a která zároveň

2. zakládá rozhodný příjem stanovený zákonem.

Evidence skutečných majitelů
Elektronická evidence tržeb

Obě podmínky musí být splněny současně.

Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem. Platbou definovanou v předchozí větě se rozumí různé typy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Záměrem je, aby evidenci tržeb podléhaly obě tyto transakce. V případě platby za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby, se o platbu určenou k následnému čerpání nejedná (např. koupě dárkového poukazu na masáž zad v hodnotě 400,- Kč). Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním.

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • šekem
 • směnkou
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa či barteru, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

Elektronická evidence tržeb

Formální znaky evidované tržby nejsou naplněny taktéž v případě různých forem zápočtů pohledávek.

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Za ojedinělý příjem lze považovat s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečnou platbu v hotovosti nebo např. platbu za ojedinělý prodej vyřazeného majetku.

Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, tj. příjem z podnikání, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná. Pokud poplatník přijímá hotovost v rámci obchodní činnosti pravidelně, nemůže se jednat o ojedinělý příjem, a má za povinnost takovéto přijaté hotovostní platby evidovat.

Obecně platí, že u poplatníka podléhají evidenci pouze příjmy z podnikání. Naopak příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, nejsou evidovanou tržbou a evidenci nepodléhají.

Bude-li mít poplatník pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

Tržby ve zjednodušeném režimu

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Z povinnosti evidovat tržby mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení vlády, a to v těch případech, kdy by se jednalo o tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Příslušné nařízení vlády prozatím vydáno nebylo.

Zákon o evidenci tržeb rovněž umožňuje poplatníkům, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu ze zákona nebo na základě nařízení vlády, požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. Podmínkou pro udělení povolení je, že by evidování dané tržby běžným způsobem poplatníkovi znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Poplatník nemusí žádat o povolení na tržby ze všech svých činností, ale jen např. na určité druhy tržeb nebo na tržby z činnosti některých svých provozoven.

Povinnosti poplatníka vyplývající ze zákona o evidenci tržeb

před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně (tj. daňový portál veřejné správy) umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

Evidence tržeb běžným způsobem

Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby

 • zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
 • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Poplatník je na účtence povinen uvádět

 • fiskální identifikační kód - tento kód potvrzuje zaevidování tržby a je unikátní pro každou potvrzovanou datovou zprávu.
 • své daňové identifikační číslo
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb bude vykonávána orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR.

Zákon o evidenci tržeb upravuje pravomoc těchto orgánů provádět kontrolní nákup, který je specifickou formou místního šetření. Kontrolním nákupem je faktická činnost úředních osob Finanční a Celní správy, resp. provedení nákupu zboží nebo služeb od poplatníka, přičemž úřední osoba zkontroluje, zda mu byla řádně vystavena účtenka a zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně. Řádným vystavením účtenky je nejen samotná skutečnost, spočívající v tom, že byla účtenka vystavena, ale i to, zda obsahuje všechny zákonem stanovené údaje, které je poplatník povinen na účtence uvádět, a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu věci. Zároveň jsou úředními osobami prověřovány údaje o evidované tržbě zaslané správci daně, a to kromě jiného i ve vztahu k údajům uváděným na účtence. Úřední osoby provádí kontrolní nákup v rámci místního šetření podle § 80 až 84 daňového řádu a mohou tak prověřovat i plnění dalších zákonných povinností poplatníka. Během kontrolního nákupu je však vyloučeno utajené pořizování zvukových a obrazových záznamů, a sice s ohledem na § 80 daňového řádu, kde je uvedeno omezení spočívající v nutnosti uvědomit o probíhajícím postupu osoby, vůči nimž je úkon vykonáván.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Zákon o evidenci tržeb upravuje také sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby, jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost umístit informační oznámení či zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu, za který se uloží pokuta do výše 50 000 Kč.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na „poruchy“ pokladního zařízení.

Zákon o evidenci tržeb upravuje rovněž podmínky, za kterých lze uložit opatření uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb (orgán Finanční správy České republiky a orgán Celní správy České republiky), může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb, zjistí-li na straně poplatníka povinného provádět evidenci zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vystavit účtenky. K uložení opatření tedy nepostačuje samotné zjištění porušení povinností podle zákona o evidenci tržeb, které nedosahuje míry mající za následek ohrožení průběhu evidence tržeb závažné intenzity.

Postupné zavádění evidence tržeb

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13.4.2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první fázi od 1.12.2016. Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování. Po vyhodnocení, z jaké činnosti plynou podnikateli příjmy, zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE (Klasifikace ekonomických činností zavedená v minulosti Českým statistickým úřadem).

Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností následovně:

od 1. září 2016 → přidělování autentizačních údajů, získávání certifikátů na portálu

začátek evidenční povinnosti → 1. fáze - stravovací a ubytovací služby

od 1.3.2017 → 2. fáze - maloobchod a velkoobchod

od 1.3.2018 → 3. fáze - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

od 1.6.2018 → 4. fáze - vybraná řemesla a výrobní činnosti