Služby

Při poskytování právních služeb v jednotlivých případech spolupracujeme s notáři, soudními znalci a odhadci, realitními kancelářemi, zajišťujeme pro naše klienty překlady.

Zpracování, připomínkování a kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o ukončení pracovního poměru, výpovědí pracovního poměru, dohod o hmotné odpovědnosti, kvalifikačních dohod, smluv o agenturním zaměstnávání.

Zastupování zaměstnavatele i zaměstnance v soudním řízení ve věcech rozvázání pracovního poměru, zejména v právních sporech vzniklých z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a z nároků na náhradu škody z pracovně právních vztahů.